​Rośnie nam klasa średnia

numer 2430 - 12.09.2019 ▶ Gospodarka

ANALIZA Niemal 12 mln Polaków należy już do klasy średniej – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Liczebność klasy średniej w Polsce robi wrażenie, gdyż przewyższa liczbę obywateli takich państw jak Dania czy Szwecja.

Według autorów analizy jeśli uwzględni się kryterium dochodowe, to w grupie osób w wieku 24–64 lata do klasy średniej zaliczyć można 54 proc. Polaków. 30 proc. obywateli należy do klasy niższej, a 16 proc. do klasy wyższej. Podobne proporcje uzyskuje się, dokonując rozróżnienia klasowego ze względu na kryterium zawodowe (społeczne), związane z wykształceniem, kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem. W tym ujęciu do klasy średniej można przypisać 51 proc. osób w wieku 24–64 lat.

– 11–12 mln pracowników i konsumentów zaliczanych do klasy średniej w relacji do liczby ogółu obywateli stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Wyprzedzamy pod tym względem takie państwa, jak Rosja, Litwa, Węgry, a także Portugalia i Hiszpania – komentuje Paula Kukołowicz, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Przynależność do klasy średniej w Polsce jest związana z posiadanym wykształceniem. Średnio 54 proc. członków klasy wyższej legitymuje się dyplomem uniwersyteckim. W klasie średniej jest to 26 proc., a w klasie niższej – 5 proc. Mediana dochodu rozporządzalnego netto (ekwiwalentnego) przypadająca na członka gospodarstwa domowego wśród osób należących do klasy średniej wynosi 2500 zł.

Ciekawym zjawiskiem jest to, że oceniając swoje dochody na tle innych osób, Polacy przyporządkowują się najczęściej właśnie do klasy średniej. – Gdyby wielkość klasy średniej oprzeć na subiektywnych ocenach własnego dochodu, to należałoby do niej 16,5 mln osób w wieku 24–64 lat zamiast 11–12 mln spełniających kryteria obiektywne – podkreśliła Kukułowicz.

Polska klasa średnia nie należy jednak do najzamożniejszych. 45 proc. przedstawicieli klasy średniej deklaruje brak jakichkolwiek oszczędności, a taki sam odsetek obciążonych jest różnego rodzaju kredytami i pożyczkami. Członkowie klasy średniej stosunkowo często pracują na własny rachunek – dotyczy to 23 proc. spośród nich.

69 proc. osób należących do klasy średniej twierdzi, że proces transformacji gospodarczej przyniósł Polsce same korzyści lub więcej korzyści niż strat. Jednocześnie 55 proc. członków klasy średniej przychyla się do poglądu, że państwo powinno być aktywne w sferze tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Autor: Andrzej Ratajczyk

Powrót

© FORUM S.A