Kolejna klasa patronacka PGE

numer 2453 - 09.10.2019 ▶ Gospodarka

Do grona klas, które PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna objęła patronatem, dołączyła kolejna. Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie będą kształcić się uczniowie w zawodach elektryk oraz elektromechanik. 

Klasy patronackie PGE są częścią realizowanego przez PGE GiEK programu wspierania kształcenia zawodowego. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Klasy patronackie PGE funkcjonują już na terenie powiatów zgorzeleckiego (w Zgorzelcu i Bogatyni) oraz bełchatowskiego (w Bełchatowie i Kleszczowie). Kolejna powstanie w Pajęcznie, w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Uczniowie będą się w niej kształcić w zawodach elektryk oraz elektromechanik, które są spójne z profilem działalności spółki PGE GiEK – krajowego lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej i wydobycia węgla brunatnego.

Porozumienie zostało podpisane

W ramach współpracy uczniowie będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymać ufundowane przez spółkę stypendia.

Porozumienie podpisane

3 września przez władze PGE, PGE GiEK oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i dyrektora placówki w obecności Marzeny Machałek, wiceminister edukacji narodowej,  będzie obowiązywało przez 8 lat.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek odniosła się do reformy kształcenia zawodowego. – 1 września rozpoczęła się wielka reforma kształcenia branżowego i technicznego, którą miałam zaszczyt przygotowywać razem z zespołem świetnych specjalistów. Chciałabym podkreślić, że  ta ustawa jest ważna, ponieważ jest odpowiedzią na wyzwania, które dotyczą kształcenia branżowego i technicznego. Wielokrotnie podkreślam, że szkoły branżowe i techniczne nie mogą być słabszymi szkołami. One przygotowują młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu. Ponadto uważam, że dobre kształcenie branżowe i techniczne nie uda się, jeśli będzie realizowane tylko siłami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym muszą, na każdym etapie, uczestniczyć pracodawcy. Mam na myśli nie tylko samo kształcenie, lecz także ich zaangażowanie na etapie programowania, a nawet tworzenia nowych zawodów w zależności od potrzeb lokalnego czy regionalnego rynku pracy. To niezwykle ważne, ponieważ uczniowie szkół branżowych i technicznych będą budować polską gospodarkę – powiedziała Marzena Machałek, wiceminister Edukacji Narodowej.

Współpraca PGE i samorządu przyniosła sukces

Poseł Beata Mateusiak-Pielucha podkreśliła natomiast, że dużą rolę w utworzeniu klasy patronackiej PGE w Zespole Szkół w Pajęcznie odegrał lokalny samorząd. – Podpisanie dzisiejszego porozumienia w sprawie utworzenia klasy patronackiej PGE to wielki sukces nas wszystkich i głęboko wierzę w to, że razem zrobimy wszystko, aby ta szkoła nadal rozkwitała. Dzisiejsza uroczystość to tak naprawdę dobry początek współpracy i opieki tak wspaniałej firmy, jaką jest PGE. W mojej pracy poselskiej bardzo mocno angażuję się w sprawy związane z branż? energetyczn?. Dzia?aj?c od kilku lat w?Komisji Energii i?Skarbu, ?ci?le wsp??pracuj? z?firm? PGE, dlatego z?czystym sumieniem mog? powiedzie?, ?e taki patronat jest bardzo cenny, zar?wno dla uczni?w, jak i?pracodawcy ? powiedzia?a pose? Beata Mateusiak-Pielucha.

Ponadto, zwracaj?c si? do m?odzie?y, Beata Meteusiak-Pielucha zwr?ci?a uwag? na atrakcyjno?? kierunk?w kszta?cenia zwi?zanych z?bran?? wydobywczo-energetyczn?. ? S? to kierunki przysz?o?ciowe, poniewa? zapotrzebowanie na energi? ci?gle ro?nie. To jest bran?a, kt?ra b?dzie si? bardzo rozwija?a  i?kt?ra gwarantuje ciekaw? i?motywuj?c? prac?. Dlatego zach?cam was wszystkich do tego, aby?cie wybrali t? drog? kszta?cenia ? doda?a.

ą energetyczną. Działając od kilku lat w Komisji Energii i Skarbu, ściśle współpracuję z firmą PGE, dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że taki patronat jest bardzo cenny, zarówno dla uczniów, jak i pracodawcy – powiedziała poseł Beata Mateusiak-Pielucha.

Ponadto, zwracając się do młodzieży, Beata Meteusiak-Pielucha zwróciła uwagę na atrakcyjność kierunków kształcenia związanych z branżą wydobywczo-energetyczną. – Są to kierunki przyszłościowe, ponieważ zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie. To jest branża, która będzie się bardzo rozwijała  i która gwarantuje ciekawą i motywującą pracę. Dlatego zachęcam was wszystkich do tego, abyście wybrali tę drogę kształcenia – dodała.

Troska o wykwalifikowane kadry w przyszłości

Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, podkreśla, że spółka świadomie uczestniczy w tworzeniu zaplecza kompetencyjnej kadry przyszłych pracowników branży elektroenergetycznej, m.in. angażując się w edukację na poziomie szkół branżowych.

– Już dzisiaj dbamy o wykwalifikowane kadry w przyszłości. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i rzeczywistymi potrzebami rynku pracy, a realizowany przez nas program jest doskonałą receptą na przygotowanie kadry fachowców na przyszłe potrzeby naszej firmy i przede wszystkim ma zachęcić młodych ludzi do wybrania odpowiedniej ścieżki zawodowej. Program nauczania klas patronackich pozwala na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach i kopalniach, które do nas należ?. Dzi?ki podpisanym porozumieniom uczniowie b?d? mieli mo?liwo?? zdobycia zawodu, na kt?ry b?dzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy, a?bran?a g?rniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracownik?w ? podkre?la Robert Ostrowski, prezes zarz?du PGE GiEK.

ą. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy, a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK.

Motywacja i szansa na rozwój zawodowy i osobisty

W klasach patronackich PGE na terenie powiatów bełchatowskiego i zgorzeleckiego kształcą się już uczniowie od roku szkolnego 2019/2020 w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik. Najlepszym uczniom z tych placówek spółka ufundowała stypendia. Stypendyści musieli spełnić wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego, przygotowanego przez PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród kryteriów znalazły się m.in.: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobra ocena z zachowania i co najmniej bardzo dobra ocena z praktyki zawodowej.

 – Klasy patronackie i szereg korzyści, które się z nimi wiążą, gwarantują młodym ludziom zdobywanie doświadczenia oraz uzyskanie szansy na rozwój zawodowy, a co za tym idzie rozwój osobisty

– dodaje prezes Ostrowski.

Artykuł przygotowany we współpracy z PGE GiEK

Powrót

© FORUM S.A