​Zimowe kontrole pociągów

numer 2535 - 20.01.2020 ▶ Gospodarka

KOLEJ Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzają, czy składy wyruszające w podróż z pasażerami są dobrze przygotowane i gwarantują bezpieczne dotarcie do celu.

W okresie ferii zimowych UTK sprawdzi w całym kraju dodatkowo 140 pociągów. Kontrole Urzędu są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, świadectwa sprawności technicznej, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują także do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera (czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informację megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu). Zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy, ograniczyć jego eksploatację lub nałożyć karę finansową.

Wzmożone kontrole rozpoczęły się już w okresie świątecznym. W ciągu czterech tygodni UTK przeprowadził ok. 40 kontroli (jedna kontrola może dotyczyć kilku pociągów) i na 76 sprawdzonych bez zapowiedzi składów wydano 37 decyzji wyłączających lub ograniczających eksploatację wagonów. W tym drugim wypadku wagon może pozostać w składzie pociągu, jednak nie może przewozić pasażerów. W całym ub.r. inspektorzy UTK na 372 kontrole w 105 przypadkach wyłączyli wagony z eksploatacji, a w 165 ograniczyli ich eksploatację. Najczęściej powtarzające się naruszenia to: uszkodzone drzwi, awarie toalet, niedziałające tablice informacji pasażerskiej, niesprawne ogrzewanie i błędy w dokumentacji.

Prezes UTK nałożył w ub. r. 16 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów. Cztery postępowania dotyczyły przestrzegania praw pasażerów i zakończyły się nałożeniem kar – łącznie na ponad 1,1 mln zł.

Co ważne, na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można się poskarżyć do prezesa UTK. W 2018 r. otrzymał on 1384 skargi, a w 2019 r. – 1341 skarg. W ub.r. dotyczyły one głównie niedostatecznego komfortu i niewłaściwej obsługi, niedogodnego rozkładu i punktualności połączeń oraz sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej.

 

Autor: Marek Wojciechowski

Powrót

© FORUM S.A